ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець ПОЗНАХОРЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ (надалі-«Виконавець»), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Замовник»), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є також офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про нижченаведене.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на умови, викладені в цьому Публічному договорі (Договорі публічної оферти) про надання послуг (надалі – «Договір»), шляхом виконання дій, передбачених п. 1.4. цього Договору.

Сайт – сайт, на якому розміщений цей Договір.

ПО – програма MODELIUS.

СУБ-ПО– адаптована під визначені Виконавцем особливості Замовника частина ПО, платний строковий доступ до користування якою наданий Замовнику за посиланням із використанням піддомену, що складається повністю або частково із найменування Замовника, та здійснюється під логіном та паролем, створеним для Замовника.

Послуги – створення СУБ-ПО (внесення даних Замовника для ідентифікації СУБ-ПО), установка СУБ-ПО, надання доступу Замовнику до користування СУБ-ПО, а також абонентського обслуговування СУБ-ПО, надання консультацій щодо експлуатації СУБ-ПО.

Замовник – будь-яка особа з повною дієздатністю/правоздатністю, що акцептувала даний Договір, а після отримання Замовником доступу до СУБ-ПО також працівники Замовника, його персонал, залучені ним до реалізації діяльності Замовника фізичні особи.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, і не потребує підписання письмового матеріального примірника Договору Сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (включно з умовами щодо внесення змін до Договору) в повному обсязі шляхом акцепту.

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається повною і безумовною згодою (акцептом) із умовами цього Договору:

- використання розміщених на Сайті матеріалів/інформації;

- користування послугою (послугами), про які зазначено на Сайті;

- реєстрація/авторизація на Сайті;

- оплата послуг Виконавця;

- використання посилання на Сайт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовнику послуги з створення СУБ-ПО (внесення даних Замовника для ідентифікації СУБ-ПО), установки СУБ-ПО, надання доступу Замовнику до користування СУБ-ПО та абонентського обслуговування СУБ-ПО, надання консультацій щодо експлуатації СУБ-ПО, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити Послуги.

2.2. Абонентське обслуговування СУБ-ПО включає в себе перевірку працездатності СУБ-ПО, а також здійснення його настроювання та усунення неполадок у його функціонуванні.

2.3. Замовник надає Виконавцю всю необхідну інформацію для виконання умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, для визначення особливостей Замовника для створення СУБ-ПО (внесення даних Замовника для ідентифікації СУБ-ПО).

2.4. Якщо Замовником не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені під час користування СУБ-ПО, вважаються здійсненими цим Замовником.

2.5. Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності (нерозголошення) даних для входу до СУБ-ПО, включаючи збереження конфіденційності (нерозголошення) пароля та логіну. Усі дії, виконані з використанням логінів, паролів Замовника, вважаються виконаними Замовником. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Замовника третіми особами.

2.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй діяльності без права їх відчуження, поширення або передачі на користь третіх осіб. Замовник не має права надавати дозвіл на використання СУБ-ПО іншим особам.

2.7. Замовник зобов’язаний:

2.7.1. оплачувати Послуги Виконавця в порядку передбаченому цим Договором;

2.7.2. ознайомитися та виконувати/не порушувати будь-які правила/рекомендації/застереження, що застосовуються до СУБ-ПО і розміщені на Сайті;

2.7.3. не порушувати умови Договору;

2.7.4. надавати Виконавцю достовірну та необхилену для виконання умов Договору інформацію.

2.8. Виконавець зобов’язаний надати Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.9. Замовник має право припинити користування Послугами за власним бажанням, попередивши про це письмово Виконавця за 10 (десять) робочих днів.

2.10. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику та/або припинення (обмеження) надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини/ініціативи чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин та/або з технічних причин).

3. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Жодних прав інтелектуальної власності (як майнових, так і немайнових) на ПО, СУБ-ПО, інформацію та матеріали, що розміщені на Сайті, а також інші належні Виконавцю та/або третім особам права на ПО/СУБ-ПО та(або) об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з ПО та(або) СУБ-ПО та(або) Сайтом та(або) Виконавцем Замовник не набуває, крім тих, які прямо визначені в п. 3.4. цього Договору. Замовник несе відповідальність за порушення умов цього пункту, а також відшкодовує потерпілій особі всі завдані таким порушенням збитки.

3.2. Замовник надає Виконавцю згоду, яка не потребує оформлення додаткових письмових угод та (або) видачі окремих письмових документів (дозволів), на використання його найменування повністю або частково для створення посилання, за яким Замовник отримує доступ до СУБ-ПО, а також знаку для товарів і послуг (якщо такий наявний) для оформлення СУБ-ПО.

3.3. Замовник гарантує Виконавцю, що надані Замовником для оформлення (створення) СУБ-ПО та/або посилань та/або доступу до СУБ-ПО дані, інформація, об’єкти інтелектуальної власності належать Замовнику та (або) Замовник має всі необхідні права/дозволи на їх використання для виконання умов цього Договору, а також, що їх використання для надання послуг за Договором не завдає шкоди правам інших осіб.

3.4. Замовник з моменту підписання Акту приймання-передачі робіт з установки СУБ-ПО набуває права доступу до користування СУБ-ПО з дотриманням умов цього Договору та правил розміщених на Сайті.

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ.

ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

4.1. Вартість послуг Виконавця визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Сайту.

4.2. Замовник щомісяця оплачує Послуги Виконавця до останнього числа місяця за наступний місяць на розрахунковий рахунок Виконавця, визначений у виставленому рахунку, у Національній валюті України – гривні на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

4.3. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.4. Вартість послуг Виконавця за відповідний період визначається в підписаному Акті здачі-приймання робіт (надання послуг). У разі ухилення Замовника від підписання Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) та/або у разі необґрунтованої відмови Замовника від його підписання Акт підписується тільки Виконавцем і вважається таким, що підписаний обома Сторонами.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. Сторони погодили, що Послуги надаються Виконавцем та/або залученим ним до виконання умов Договору особами. Замовнику забороняється залучати інших осіб до надання Послуг (повністю та/або частково) аналогічних з послугами, які надаються за Договором стосовно СУБ-ПО.

5.2. Замовник розуміє та погоджується з тим, що надання послуг за Договором здійснюється Виконавцем дистанційно. За необхідності до Замовника здійснюється виїзд, який підлягає оплаті відповідно до положень Статті 4 Договору.

6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Конфіденційною інформацією Виконавця є інформація фінансового, комерційного характеру про Виконавця, його діяльність, клієнтів, партнерів, контрагентів, а також інформація про ПО, СУБ-ПО, їх вихідні коди, бази даних, принципи роботи, технології та технічні рішення, та яка стала відома та (або) була отримана Замовником як в письмовій, так і в усній формі.

6.2. У випадку розголошення (розповсюдження) конфіденційної інформації Виконавця стосовно ПО, СУБ-ПО, їх вихідні коди, бази даних, принципи роботи, технології та технічні рішення Замовник в кожному окремому випадку сплачує на користь Виконавця штраф у розмірі 1.000.000 грн.

6.3. Конфіденційною інформацією Замовника є інформація та дані, надані Виконавцю для створення ПО та розміщені (внесені) ним в СУБ-ПО, а також логін та пароль для отримання доступу Замовником до СУБ-ПО.

6.4. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації та даних, наданих Виконавцю для надання послуг за Договором, а також розміщені та/або внесені ним та/або Замовником в СУБ-ПО.

6.5. Виконавець несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації Замовника, внесеної Виконавцем в СУБ-ПО, якщо таке розголошення прямо спричинено винними діями Виконавця.

6.6. Сторони зобов'язуються протягом строку дії цього Договору та невизначений строк після його припинення не розголошувати конфіденційну інформацію.

6.7. Розповсюдження, оприлюднення чи поширення конфіденційної інформації будь-яким іншим чином здійснюється лише на основі взаємної письмової згоди Сторін. При цьому Сторони погоджують обсяг, порядок та деталі поширення конфіденційної інформації у кожному конкретному випадку.

6.8. За розголошення (розповсюдження) конфіденційної інформації Сторона, винна у розголошенні конфіденційної інформації, відшкодовує другій Стороні заподіяні цим збитки.

6.9. Сторона (уповноважена особа Сторони) надає згоду на передачу персональних даних (її як фізичної особи або уповноваженої особи якщо Сторона юридична особа) з правом їх обробки та використання відповідно до мети їх збору та обробки.

6.10. Сторона (уповноважена особа Сторони) підтверджує, що він/вона отримав/ла від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних та іншу інформацію згідно Закону України «Про захист персональних даних».

6.11. Сторони погодили, що збір та обробка персональних даних здійснюється з наступною метою:

- ідентифікації фізичної особи;

- виконання умов Договору;

- внесення даних/інформації в СУБ-ПО;

- ведення податкового та бухгалтерського обліку;

- збору, систематизації, реєстрації, накопичення; адаптування, аналізу;

- здійснення комерційної діяльності Виконавця.

6.12. Обробка персональних даних здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

6.13. Замовник гарантує, що отримав згоду на обробку персональних даних від своїх працівників, персоналу, залучених ним до реалізації діяльності Замовника фізичних осіб для внесення їх даних в СУБ-ПО та для передбаченої в п. 6.10 мети збору та обробки персональних даних, і самостійно несе відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних таких осіб.

6.14. Виконавець не несе відповідальності за дотримання Замовником вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6.15. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається компетентними органами відповідно до чинного законодавства.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором та/або Замовник може бути позбавлений та (або) обмежений у праві доступу до СУБ-ПО за наступних підстав:

- Замовник порушує умови цього Договору стосовно здійснення оплати Послуг;

- Замовник порушує умови цього Договору стосовно прийняття наданих Виконавцем Послуг;

- Замовник порушує умови цього Договору стосовно захисту прав інтелектуальної власності Виконавця та/або третіх осіб про що стало відомо Виконавцю;

- Замовник порушує умови цього Договору стосовно нерозголошення конфіденційної інформації Виконавця;

- у разі інших порушень умов Договору за умови їх неусунення після надсилання Виконавцем вимоги про припинення порушень умов Договору.

7.2. Договір може бути достроково розірвано:

7.2.1. за згодою Сторін;

7.2.2. за ініціативою однієї із Сторін, за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, внаслідок яких неможливе подальше повне або часткове виконання Договору і які не можна було передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави.

8.3. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про подію, характер та можливу тривалість форс-мажорних обставин протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх виникнення. Виникнення таких обставин повинне підтверджуватися сертифікатом Торгово-промислової палати України або уповноважених нею регіональних торгово-промислових палат, копія якого надається іншій Стороні не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту отримання такого сертифікату. Порушення передбаченого цим пунктом порядку повідомлення Стороною позбавляє її права посилатися на дію таких обставин.

8.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю/правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов (а якщо Замовник - юридична особа він отримав всі необхідні дозволи та погодження уповноважених органів).

9.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

9.3. Заголовки (назви) статей використовуються в цьому Договорі лише для зручності та жодним чином не впливають на тлумачення цього Договору.

9.4. Недійсність окремих положень цього Договору не має наслідком недійсності інших його положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення.

9.5. У випадку, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнане недійсним, інші положення цього Договору залишаються в силі без впливу на них недійсного положення. Недійсне положення замінюється допустимим у правовому відношенні, близьким за змістом положенням.

9.6. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам.

9.7. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником, а також за недоліки в наданні послуг, спричинені їх недостовірністю. Замовник несе відповідальність за достовірність і правдивість інформації, яка надається ним Виконавцю для надання Послуг.

9.8. Договір є публічним.

9.9. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування. Договір діє до повного виконання зобов’язань, визначених у ньому.

9.10. Інформація про Виконавця (в тому числі місцезнаходження) є публічно доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9.11. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Сайті.

 

 

_____________________Фізична особа – підприємець ПОЗНАХОРЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ